جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/09

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 38,418 5.66 88,504 5.16 70,541 3.91 512 0.03
اوراق مشارکت 600,272 88.36 1,551,588 90.4 1,621,994 89.9 1,688,304 92.87
سپرده بانکی 10,989 1.62 10,066 0.59 25,047 1.39 34,886 1.92
وجه نقد 4,947 0.73 4,170 0.24 16,682 0.92 10 0
واحد صندوق 7 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 19,888 2.93 54,875 3.2 56,143 3.11 57,782 3.18
سایر دارایی ها 4,809 0.71 7,125 0.42 13,815 0.77 36,448 2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 34,012 5.01 85,271 4.97 69,531 3.85 512 0.03