بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دریافت تائیدیه سازمان مجمع 1398/04/23 ساعت 11 1398/06/24
تائید سازمان مجمع 13980423 ساعت10:30 1398/05/26
دریافت تائیدیه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/23 ساعت 11:30 تغییرات اساسنامه ای 1398/05/12
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 11:30 1398/04/30
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 11:00 1398/04/30
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 10:30 1398/04/30
تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 1397/06/10
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/05/06 در خصوص تغییر مبلغ هزینه ها 1397/06/05
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ شنبه 1397/05/06 1397/05/06
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1397/04/20 1397/04/27
تشکیل مجمع سالیانه "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1397/04/09
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1396/12/26 1396/12/26
تاییدیه سازمان برای مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1396/02/26
صورتجلسه مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1395/12/14