بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,351 11.3 14,079 8.01 10,713 6.3 11,568 6.78
اوراق مشارکت 245,161 85.66 154,960 88.21 155,451 91.39 157,206 92.14
سپرده بانکی 5,546 1.94 3,348 1.91 2,131 1.25 1,116 0.65
وجه نقد 1,939 0.68 4 0 4 0 3 0
سایر دارایی ها 1,202 0.42 3,274 1.86 1,801 1.06 716 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,616 10.7 14,079 8.01 10,713 6.3 11,568 6.78