بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 30,296 10.92 11,615 6.21 14,277 6.6 22,518 9.25
اوراق مشارکت 238,128 85.85 167,081 89.39 185,931 85.97 218,379 89.67
سپرده بانکی 5,672 2.04 4,875 2.61 10,325 4.77 2,095 0.86
وجه نقد 1,744 0.63 3 0 3 0 2 0
سایر دارایی ها 1,521 0.55 3,333 1.78 5,739 2.65 530 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,736 10.36 11,615 6.21 14,277 6.6 22,518 9.25