بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 30,235 10 25,558 5.92 33,692 4.2 31,899 2.38
اوراق مشارکت 255,435 84.51 342,366 79.33 602,645 75.21 1,151,327 85.96
سپرده بانکی 9,214 3.05 31,565 7.31 81,567 10.18 104,180 7.78
وجه نقد 1,561 0.52 5 0 5 0 2 0
سایر دارایی ها 5,415 1.79 29,598 6.86 75,741 9.45 3,202 0.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 28,603 9.46 23,962 5.55 29,445 3.67 29,270 2.19