جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/08

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 32,963 6.15 48,742 2.91 27,251 1.63 5,463 0.33
اوراق مشارکت 467,299 87.18 1,505,908 89.92 1,521,868 90.88 1,555,634 94.32
سپرده بانکی 11,568 2.16 13,057 0.78 18,056 1.08 5,828 0.35
وجه نقد 4,876 0.91 23,721 1.42 16,898 1.01 10 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 5,779 1.08 9,067 0.54 11,813 0.71 3,284 0.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,503 5.69 41,040 2.45 27,042 1.61 5,463 0.33