بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 900,000 %90.00
2 شرکت کارگزاری فیروزه آسیا 100,000 %10.00