آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا از تاریخ 1396/10/04 تا 1396/10/06 (سه روز کاری)

مجوز پذیره نویسی صندوق سرمایه با درآمد ثابت فیروزه آسیا از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ گردید که تاریخ پذیره نویسی به شرح ذیل می باشد:

1- زمان شروع و پایان پذیره نویسی : از تاریخ 1396/10/04 تا تاریخ 1396/10/06
2- تاریخ تمدید مهلت احتمالی : از تاریخ 1396/10/09 تا تاریخ 1396/10/13