بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 1397/06/10
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/05/06 در خصوص تغییر مبلغ هزینه ها 1397/06/05
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ شنبه 1397/05/06 1397/05/06
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1397/04/20 1397/04/27
تشکیل مجمع سالیانه "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1397/04/09
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1396/12/26 1396/12/26
تاییدیه سازمان برای مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1396/02/26
صورتجلسه مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1395/12/14