برگزاری مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا"

مجمع صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا در تاریخ 1396/12/26 با موضوع تصمیم­ گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق، در محل اقامت صندوق و با حضور تمامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز برگزار گردید.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل