برگزاری مجمع 1398/08/12

مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا مورخ 1398/08/12 با حضور 100 درصد سهامداران ممتاز تشکیل گردید.