اخبار

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 13988/01/20 1399/01/20
دعوت به مجمع مورخ 1399/01/20 با موضوع تغییر مدیر صندوق 1399/01/10
برگزاری مجمع 1398/08/12 1398/08/12
برگزاری مجمع افزایش سقف واحدهای صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا 1398/07/28
لیست حاضرین در مجامع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا در تاریخ 1398/04/23 1398/04/23
برگزاری مجمع سالیانه صندوق و مجمع تغییرات امید نامه و اساسنامه 1398/04/12
تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 1397/06/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق برای دوره منتهی به 1396/12/29 1397/01/08
تغییر محل اقامت صندوق 1397/01/07
برگزاری مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1396/12/26
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ 30 بهمن ماه 1396 با درآمد ثابت فیروزه آسیا 1396/12/09
کارمزد معاملات واحدهای صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا(قابل معامله) 1396/11/08
چرا "فیروزا" بخریم؟ 1396/10/02
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا از تاریخ 1396/10/04 تا 1396/10/06 (سه روز کاری) 1396/09/29