مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
تائیدیه سازمان بوری مبنی بر ثبت تغییر مدیر صندوق با درآمد ثابت آسیا 1399/02/09
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) مورخ 1399/01/20 1399/02/02
تغییر صاحبان امضای مجاز 1398/09/16
صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز 1398/09/03
تائیدیه سازمان بورس برای مجمع 1398/08/12 افزایش سقف واحدهای صندوق 1398/08/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/08/12 صندوق فیروزا 1398/08/12
اسامی حاضرین در مجمع 1398/08/12 1398/08/12
دریافت تائیدیه سازمان مجمع 1398/04/23 ساعت 11 1398/06/24
تائید سازمان مجمع 13980423 ساعت10:30 1398/05/26
دریافت تائیدیه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/23 ساعت 11:30 تغییرات اساسنامه ای 1398/05/12
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 11:30 1398/04/30
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 11:00 1398/04/30
صورتجلسه مجمع 1398/04/23 ساعت 10:30 1398/04/30
تغییر هزینه های صندوق به استناد مجمع مورخ 1397/05/06 1397/06/10
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1397/05/06 در خصوص تغییر مبلغ هزینه ها 1397/06/05
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ شنبه 1397/05/06 1397/05/06
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1397/04/20 1397/04/27
تشکیل مجمع سالیانه "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1397/04/09
صورتجلسه مجمع "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" مورخ 1396/12/26 1396/12/26
تاییدیه سازمان برای مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1396/02/26
صورتجلسه مجمع موسس "صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا" 1395/12/14