صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) - حسابرسی شده 1399/02/22
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1398/12/29صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) - حسابرسی شده 1399/02/22
پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/01/31 1399/02/09
گزارش عملکرد منتهي به 1398/12/29صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) - حسابرسي نشده 1399/02/02
صورتهاي مالي ساليانه منتهي به 1398/12/29صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) - حسابرسي نشده 1399/02/02
اصلاحیه افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به29 اسفند ماه1398 1399/01/17
افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به29 اسفند ماه1398 1399/01/10
افشای پورتفوی ماهانه صندوق فیروزا منتهی به29 اسفند ماه1398 1399/01/10
اصلاحیه - پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 1398/12/13
پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا (ETF) 1398/12/07
پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1398 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) 1398/11/08
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) 1398/10/24
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) 1398/10/24
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/09/30 1398/10/09
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/08/30صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) 1398/09/09
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهي به 1398/06/31صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) - حسابرسی شده 1398/08/21
صورتهاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 1398/06/31صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) - حسابرسی شده 1398/08/21
پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/07/30 1398/08/06
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا 1398/07/28
گزارش صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 1398/06/31 صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی نشده 1398/07/28
پرتفوی ماهانه منتهی به 1398/06/31 صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) 1398/07/03
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 - صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) 1398/05/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1398/03/31صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) 1398/04/29
صورتهای مالی حسابرسی نشده سه ماهه منتهی به 1398/03/31صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) (فيروزا) 1398/04/29
گزارش افشای پرتفوی ماهانه برای دوره یک ماهه منتهی به 1398/03/31 1398/04/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 - صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا(ETF) 1398/03/08
گزارش عملکرد دوره مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی شده 1398/02/28
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1397/12/29 صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا - حسابرسی شده 1398/02/28
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 صندوق درآمد ثابت فيروزه آسيا 1398/02/07
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 29 اسفند ماه 1397 صندوق درآمد ثابت فيروزه آسيا- حسابرسي نشده 1398/02/07
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به29 اسفند ماه 1397 1398/01/17
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 1397/12/07
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/09
گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 1397.09.30 1397/10/26
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 - حسابرسی نشده 1397/10/26
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/04
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/07
صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به 1397.06.31 1397/08/19
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهرماه 1397 1397/08/05
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397.06.31 1397/07/28
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 -حسابرسی نشده 1397/07/28
گزارش افشای پورتفوی شهریور 97 1397/07/10
افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/10
افشاي پورتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت فيروزه آسيا منتهي به 30 ديماه 1396 1397/05/10
افشای پورتفوی ماهانه منتهی به 31 تیرماه 1397 1397/05/10
صورتهای مالی اصلاح شده 9 ماهه و 3 روزه منتهی به 1396.12.29 1397/05/06
صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 حسابرسی نشده 1397/04/31
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/30
گزارش افشای پرتفوی بهمن ماه سال 1396 1397/04/23
گزارش افشای پرتفوی خرداد ماه سال 1397 1397/04/11
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1397--- تایید شده 1397/03/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1397.02.31صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت فیروزه آسیا 1397/03/08
صورتهای مالی 9 ماهه و 3 روزه منتهی به 1396.12.29 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا-حسابرسی شده 1397/02/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه و 3 روزه منتهی به 29 اسفندماه ---تایید شده 1397/02/10
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی منتهی به تاریخ 31 فروردین ماه 1397---تایید نشده 1397/02/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه و 3 روزه منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تایید نشده) 1397/02/05
صورتهای مالی برای دوره مالی 9 ماهه و 3 روزه منتهی به 29 اسفندماه 1396 (تایید شده متولی) 1397/02/05
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 1396/12/29 1397/01/08